Jak {How}

Jak budować dom bez drzewa i bez fundamentów, jak posadzić drzewo na gruncie piaszczystym i nieurodzajnym, jak palić w piecu, kiedy ma się tylko plastik i trociny, jak cokolwiek zmienić, kiedy świat zmienia się tak szybko, że własna zmiana pozostaje niezauważona, jaką podjąć decyzję, jak pracować, kiedy serce obolałe jest od wspomnień i od niepewnej przyszłości, jak nazwać przyjaciółmi ludzi, w oczach których odnajduję jedynie zdumienie, jak pisać, kiedy się nie czyta, jak znaleźć odpowiedzi, kiedy nie rozumie się pytań, jak zagłuszyć ból, jak odnaleźć bliskość, jak przemienić ból w moc, kiedy ból sam zamienia się w ucieczkę, jak nie zatracić własnego dziedzictwa, jak dorosnąć, jak przestać w końcu płakać, jak znaleźć bezpieczną przystań, jak odnaleźć wsparcie wśród obcych ludzi, jak się modlić, kiedy każda modlitwa zamienia się w karykaturalne zawodzenie, co wybrać, kiedy świat jest wbrew moim wyborom, kim się stać, czy jest sens walczyć o to, co zawsze było jądrem i trzonem, fundamentem i podstawą i co jest przeciwko mnie, kim się stać, kiedy każda możliwość jest w jakiś sposób zła, jak długo można słuchać wariacji Goldbergowskich i poezji śpiewanej tylko po to by w brudnym bólu dostrzec czyste piękno, o czym pisać, gdy tematy w okół są banalne albo porażająco głupie, jak znaleźć siłę, by zintelektualizować to, co wydaje się nieintelektualizowalne, jak wybaczyć te wszystkie przepłakane noce i dni, jak zaufać, jak pozwolić się nieść, jak wyhodować skrzydła, kiedy ma się ciężkie buciory i wielki plecak, jak pisać o czymś innym niż strach, i ból, i niepokój, jak powiedzieć nie, jak powiedzieć tak, jakiej muzyki słuchać, za którym marzeniem podążyć, gdzie szukać odpowiedzi.

Translation – done be me, please forgive me the quality…

How to build a house without wood and without foundation, and plant a tree on the ground sandy and barren, how to stoke, when you have only plastic and sawdust, how to change anything when the world is changing so quickly that self-change remains unnoticed, what decision to make, how to work when your heart is aching from the memories and from the uncertain future, how to call friends the people in whose eyes I find only wonder, how to write when you do not read, how to find answers when you do not understand the questions, how to drown out the pain, how to find intimacy, how to transform pain into strength when the pain by itself turns into flight, how not to lose the heritage, how to grow up, how to finally stop crying, how to find a safe haven, how to find support among strangers, how to pray, when every prayer turns into a ridiculous wailing, what to choose, when the world is against my choices, whom to become, whether it makes sense to fight for which has always been the core and the heart, the foundation and basis, and what is against me now, whom to become when every possibility is somehow bad, how long can you listen to Goldberg Variations and poetry only to see in the dirty pain a sheer beauty, about what to write when the topics around are trivial or devastatingly stupid, how to find the strength to intellectualize, what seems to be un-intellectualizable, how to forgive all those nights and days filled with weeping, how to trust, and how to allow to be carried, how to grow wings, when you have big, heavy boots and a backpack, how to write about something other than fear, and pain, and anxiety, how to say no, how to say yes, what music to listen to, which dream to follow, where to look for the answers.